Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelő adatai:

Név: AgroCareTech – A hazai szerszámáruház
Szolgáltató: Multiprofil Társulás Kft.
Székhely: 8868 Letenye, Farkas József u. 21.
Levelezési cím: 8868 Letenye, Farkas József u. 21.
Cégjegyzékszám: 20-09-074180
Bejegyző Bíróság neve: Zalaegerszegi Törvényszéki Cégbíróság
Adószám: 24910532-2-20
Közösségi adószám: HU 24910532
E-mail cím: info@agrocaretech.hu
Telefonszám: +36 30 9977 081

2. Mi a célja ezen dokumentumnak?

Biztosítani a agrocaretech.hu weboldalt (a továbbiakban: oldal vagy weboldal) üzemeltető Multiprofil Társulás Kft., mint adatkezelő által kezelt adatok vonatkozásában az adatvédelem elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, illetőleg tájékoztatást adni az érintettek számára az adatkezelő működésével, tevékenységével összefüggő adatkezelési folyamatok tekintetében.

3. Az adatkezelés alapelvei:

Az Adatkezelő által folytatott adatkezeléseket az alábbi szempontok (elvek) betartása mellett folytatja:

 • Jogszerűség, tisztességes adatkezelés és átláthatóság elve: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
 • A célhoz kötöttség elve: Személyes adat kizárólag meghatározott célból kezelhető. A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, azokat adatkezelő nem kezelheti ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.
 • Az adatminimalizálás (adattakarékosság) elve: Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának szempontjából megfelelő és releváns, a cél elérésére alkalmas, illetve a szükségesre korlátozódik. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 • Az adatminőség (pontosság) elve: Az adatkezelőnek mindig pontosan rögzítenie kell az érintettől felvett személyes adatokat. Ezen adatoknak pontosnak, teljesnek kell lenniük és az adatkezelés során – szükség esetén – biztosítani kell naprakészségüket is.
 • Korlátozott tárolhatóság elve: A személyes adat tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel. Amennyiben teljesült az adatkezelés célja, akkor a kezelt személyes adatokat törölni kell.
 • Integritás és bizalmas jelleg: Az adatkezelési műveleteket úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az érintettek magánszférájának védelme (az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve). Az adatkezelő vagy tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, tovább a technika mindenkori fejlettségére tekintettel meg kell tennie azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság érvényre juttatásához szükségesek.
 • Elszámoltathatóság: Az adatkezelő felelős a fenti adatkezelési elveknek, szempontoknak való megfelelésért, továbbá adatkezelőnek képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.
A fenti elvek csupán a kivonatai az adatvédelem alapelveinek, mivel nem szeretnénk Önt, mint érintettet leterhelni túlrészletezett bekezdésekkel. Ezért, ha alaposabban szeretné megismerni ezeket az elveket, esetleg keresse fel azok forrását (azaz a GDPR-t), melyet az alábbi linken keresztül is elérhet (a szóban forgó fejezetet a rendelet 35. oldalán találja):

https://www.adatvedelmirendelet.hu/wp-content/uploads/2016/07/CELEX3A32016R06793AHU3ATXT.pdf

Adatkezelő kiemelt célja az adatkezelés oly módon történő folytatása, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR) megfogalmazott adatvédelmi követelmények maradéktalanul teljesüljenek.

Amennyiben úgy tapasztalja, hogy az adatkezeléseink során nem a fenti elveknek megfelelően történik az adatkezelés bármely mozzanata, kérjük, szíveskedjen jelezni felénk az 1. pontban rögzített e-mail címen.

4. Adatkezelések

Jelen tájékoztató az alábbi adatkezelésről ad megfelelő tájékoztatást az Infotv. és az GDPR rendelkezéseinek, valamint a NAIH vonatkozó állásfoglalásainak megfelelően:

 1. Cookie
 2. Regisztráció
 3. Vásárlás (kosár funkcióval)
 4. Érintetti jogok biztosításából fakadó adatkezelések
 5. Hírlevél

Az adatkezelések részletezése előtt azonban néhány körülményről célszerű tájékoztatnunk Önt:

 • Az Ön által megadott személyes adatok bizonyos esetekben dokumentálásra kerülhetnek, melyre az Adatkezelő munkatársa egy erre alkalmas programot használ (pl. szövegszerkesztő, táblázatkezelő, adatbáziskezelő stb.). A jelen tájékoztató lenti részében bővebben kifejtük ezt, de célszerű tudnia, hogy az adatok dokumentálása nem arra irányul, hogy az adatkezelő azokat felhasználva profilt alkosson Önről, és az alapján olyan döntést hozzon, amely kihatással lehet Önre. Amennyiben Adatkezelőnek mégis szándékában áll ilyen tevékenység végzése, akkor előzetesen tájékoztatjuk erről.
 • Az Adatkezelő tartózkodik attól, hogy adataival visszaéljen, illetéktelenek rendelkezésére bocsássa, vagy bármely elképzelhető módon megsértse az Ön információihoz fűződő önrendelkezési jogát. Az Adatkezelő célja az adatvédelmi elvek maximális érvényesítése, ezért amennyiben bármilyen visszásságot észlel, haladéktalanul szíveskedjen jelezni felénk.
 • Az Adatkezelő munkatársaitól elvárt, hogy az adatokat úgy kezeljék, hogy azok vonatkozásában érvényesüljenek az adatbiztonsági szempontok. Ennek ellenére követhetnek el olyan hibát, amely nem feltétlenül a felkészületlenségük vagy figyelmetlenségük okán keletkezett. Tudvalevő, hogy Magyarországon korábban aligha érvényesült az a fajta „adatbiztonsági tudatosság”, amelyet a legfrissebb szabályozás most elvár tőlünk, ezért kérjük, legyen tekintettel arra, hogy magunk is jól akarjuk csinálni.
 • Szerepelhet olyan adatkezelés is a tájékoztatónkban, amit az adott időszakban ténylegesen nem folytatunk. Ennek oka, hogy a mai világban rendkívül kiszámíthatatlan, milyen adatkezelést fogunk folytatni. Például lehet, hogy jelenleg nem teszünk lehetővé hírlevélre történő feliratkozást, azonban magunk sem tudhatjuk még, hogy erre hónapokkal később sor kerül-e.
 • Az adatait csak bizonyos jogalapok mentén kezelhetjük. Csak akkor minősül jogszerűnek az adatkezelésünk, ha valamilyen jogalapot tudunk rendelni mellé. A GDPR-ban meghatározott jogalapok a következők:

Adatkezelési tájékoztató - AgroCareTech

A tényleges adatkezeléseket az alábbiakban részletezzük:

1. Cookie:

A felhasználói élmény fokozása érdekében sütiket alkalmazunk a weboldalunkon, mely kényelmesebbé teszi Ön számára a weboldal használatát. Egy szöveges sáv ugrik fel a weboldal alján, ami erről tájékoztat. Egy gombszerű funkció is rendelkezésre áll, melyre klikkelve hozzájárulhat ehhez az adatkezeléshez. Érdemes tisztában lennie azzal, hogy amennyiben zavarják a sütik, a legegyszerűbb, ha az Ön által használt böngészőben állítja be a sütik kikapcsolását. Felhasználóként további információkat szerezhetnek a sütik szerepéről a Társaság a Szabadságjogokért oldalán, www.nopara.org címen, az Európai Interaktív Digitális Reklámszövetségnek a http://www.youronlinechoices.com/hu/  keresztül elérhető honlapján, illetőleg az angol nyelvű https://www.aboutcookies.org/ weboldalon.

Milyen adatokat kezelnek?

 • A sütik számos információt tárolhatnak, beleértve a személyes azonosításra alkalmas adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám).

Milyen célból kezelik a fenti adatokat?

Adatkezelő a következő cél miatt valósítja meg az adatkezelést:

 • A felhasználói élmény fokozása, a weboldal használatának megkönnyítése.

Meddig őrzik meg az adataimat?

 • A sütik a kezelt személyes adatokat csak a munkamenet végéig kezelik.
Tájékoztatásul néhány szó a cookie-król, azaz a sütikről:
A cookiek (sütik) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. A sütik általánosságban a felhasználók által megjelölt preferenciák és információk eltárolására szolgálnak, mint pl. a kosár egy webáruházban, és név nélkül szolgáltatnak adatokat az adatkezelés szempontjából ésszerű harmadik fél részére. A felhasználók hozzájárulásán alapuló sütik nem települhetnek addig, amíg a weboldal üzemeltetője nem szerezte meg azokhoz a hozzájárulást. Bővebben: www.nopara.org
2. Regisztráció:

Alapvetően ehhez az adatkezeléshez az Ön nevére, e-mail címére és jelszavára van szükségünk, azonban bizonyos esetekben – mivel a weboldal struktúrája, felépítése bármikor változhat a webfejlesztői trendeknek és az Adatkezelő igényeinek megfelelően – több adatot is elkérhetünk. Ilyen például az Ön lakcíme, vagy telefonszáma, adott esetben pedig igazolnunk kell, hogy Ön valóban egy természetes személy, erre pedig az ún. reCAPTCHA NEVŰ jelölőnégyzetes hitelesítés szolgál.

Ahhoz, hogy rendszerünket az Ön nevében kizárólag Ön használhassa, bejelentkezéshez kötöttük a weboldal használatát és a vásárlások foganatosítását. Ennek keretében Önnek azt kell igazolnia, hogy valóban Ön használja – felhasználói fiókja által – a weboldalt, úgyhogy főként azokat az adatokat kérjük, amelyeket a regisztráció során is megadott. Ilyenek a név, e-mail cím, jelszó.

A jelszót a rendszer generálja, amit Ön meg tud változtatni a honlap „felhasználói fiókom” felületén.

Milyen célból kezelik a fenti adatokat?

Adatkezelő a következő cél miatt valósítja meg az adatkezelést:

 • Felhasználói fiókhoz kötött használat biztosítása;

Meddig őrzik meg az adataimat?

 • A weboldal használatához szükséges személyes adatokat az Ön kérésére történő törlésig kezeljük. Az erre irányuló kérés beküldésére lehetősége van a jelen tájékoztató 1. pontjában rögzített elérhetőségeken keresztül, de például egy regisztrációt követően a fiókját bármikor lehetősége van törölni; a fiókja törlésével az ahhoz kapcsolódó adatainak törléséről is gondoskodunk.

Milyen intézkedéseket tesznek az adatbiztonság érdekében?

 • A weboldal üzemeltetői soha nem látják a felhasználók jelszavait, ezt a rendszer kódolva tárolja. Amennyiben Ön elfelejti a jelszavát, vagy valamiért meg akarja változtatni, akkor a belépési panelon vagy – ha már be van lépve, akkor – a „felhasználói fiókom” oldalon kérhet új jelszót magának.
3. Vásárlás (kosár funkcióval)

Ahhoz, hogy a weboldal a rendeltetésének megfelelően tudjon működni (tehát bizonyos termékek megrendelését tudja fogadni és feldolgozni), meghatározott, főként számlázási szempontból fontos adatok kezelése szükséges. Azzal, hogy Ön megrendel egy terméket, tulajdonképpen adásvételi szerződést köt velünk, melynek feltételeit a megrendelés során egy jelölőnégyzet bepipálásával elfogadott Általános Szerződési Feltételek nevű dokumentum tartalmazza. Az ÁSZF-ből egyébként kideríthető, hogy az oldalunkon ún. „Kosár funkció” könnyíti meg Önnek a vásárlást, valamint a termékek közötti válogatást. Ez a funkció a vásárlás véglegesítéséig, tehát a megrendelésig eltárolja a vásárlás adatait. Emellett a regisztrált fiókjában szereplő adatokat a rendszer képes felhasználni arra, hogy Ön helyett előre kitöltse az egyes szövegmezőket az Ön adataival.

Milyen adatokat kezel az adatkezelő?

 • Egyrészről: Keresztnév, vezetéknév, cégnév (nem kötelező), ország, utca, házszám, város, megye, irányítószám, telefonszám, valamint e-mail cím.
 • Másrészről: a vásárolt termékek adatai (terméknév, mennyiség, ár teljes összege stb.), valamint a megrendeléshez kapcsolódó információk (bankkártya adatok, szállítási információk stb.)

Milyen célból kezelik a fenti adatokat?

Adatkezelő a következő cél miatt valósítja meg az adatkezelést:

 • A megrendelés eredményeként megkötendő adásvételi szerződés teljesítése, melynek keretében megvalósul a rendelés feldolgozása is.

Meddig őrzik meg az adataimat?

 • Az így megadott adatok őrzésére a jogszabályok egy kicsit hosszabb időt írnak elő számunkra, ugyanis a szerződések teljesítésével el kell számolnunk bizonyos hatóságok felé. Az adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónak minősül, ezért kötelesek vagyunk ennek megfelelően gondoskodni a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeink teljesítéséről. Ez alapján a számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőriznünk.

Milyen intézkedéseket tesznek az adatbiztonság érdekében?

 • A rendszer csak a munkamenet végéig, vagy a „kosár” kiürítéséig kezeli.
 • Az elektronikusan kiállított számlát egy linken keresztül küldjük meg Önnek, melyről meghatározott időtartamig töltheti le. Erre azért van szükség, hogy csak a legszükségesebb ideig lehessen elérni a bizonylatot, megakadályozva az azon szereplő adatok kiszivárgását.
 • Papír alapú számlát csak akkor állítunk ki, ha erre iratkezelési vagy elszámolási szempontok miatt feltétlenül szükség van, ám akkor is az adatok biztonságának garantálása mellett, zárható szekrényben tárolva kezeljük azokat.
4. Érintetti jogok biztosításából fakadó adatkezelések

Adatkezelő a jelen tájékoztatónak megfelelően biztosítja Ön számára, hogy érvényesíthesse az információs önrendelkezésükhöz fűződő, alkotmányos és Infotv.-ből eredő jogaikat. A jogok érvényesítését bármilyen formában elfogadjuk, de célszerű dokumentáltan, papír alapon vagy elektronikus úton benyújtania azokat. Az interneten fellelhetők olyan, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kialakított formanyomtatványok, melyek megkönnyítik az érintett dolgát a jogaik megfogalmazásában. Ezek a nyomtatványok az alábbi linkeken keresztül érhetők el:

Milyen személyes adatot kezel az adatkezelő?

 • A letölthető nyomtatvány megküldésével, vagy bármely egyéb módon érvényesített joggal összefüggésben az érintett értelemszerűen az adatkezelő rendelkezésére bocsátja azon személyes adatait, melyek alapján az érintett beazonosítható, a tárgyi jog pedig érvényesíthető. Ezen adatok köre a megkeresés tartalmától, illetve formájától függően:

1) A személyes adatok helyesbítése iránti kérelem esetén: Az érintett neve, Adatalany beazonosításához szükséges további adatok (Online adatkezelés esetén pl. e-mail cím, felhasználónév. Egyéb esetben az azonosításhoz szükséges további, az adatkezelő által kezelt személyes adat pl. lakcím, születési idő stb.), A kérelem tárgyát képező kezelt adat, A valós adat, Az érintett aláírása.

2) A személyes adatok törlése iránti kérelem esetén: Az érintett neve, Adatalany beazonosításához szükséges további adatok, Törölni kívánt adatok, Az érintett aláírása.

3) A személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatás kérésére irányuló kérelem esetén: Az érintett neve, Adatalany beazonosításához szükséges további adatok (Online adatkezelés esetén pl. e-mail cím, felhasználónév. Egyéb esetben az azonosításhoz szükséges további, az adatkezelő által kezelt személyes adat pl. lakcím, születési idő stb.), Az érintett címe, melyre a tájékoztatást kéri, Az érintett aláírása.

Milyen célból kezelik a fenti adatokat?

 • Az adatkezelés célja az érintetti jogok biztosítása, jogalapja pedig az Infotv. azon mindenkori rendelkezése, mely az érintettek jogairól és azok érvényesítéséről szól.

Meddig őrzik meg az adataimat?

 • Adatkezelő a vonatkozó iratokat a beérkezéstől számított 5 évig tárolja.

Milyen intézkedéseket tesznek az adatbiztonság érdekében?

 • Az így beérkezett személyes adatokat adatkezelő elkülönített módon, zártan kezeli, és csak a kérelemben foglaltak elbírálására jogosult személy láthatja annak tartalmát. Az elektronikus úton beérkező kérelmeket elektronikus úton tárolja, és kizárólag akkor nyomtatja ki, ha arra esetleges iratkezelési követelmények miatt szükség van. Amennyiben a kérelem nem e-mailben, hanem postai úton (papír alapon) érkezik be, úgy az adatkezelés a kérelem módjának megfelelően valósul meg: levelezési címre, papír alapú levél formájában érkező megkeresés esetén az érdeklődő által megadott neve, illetve – ha a borítékon vagy a levél fejlécében rögzítette – a feladói adatok (feladó neve és címe) tekintendő a kezelt személyes adatoknak.
5. Hírlevél

Önnek az oldal használatával lehetősége nyílik arra, hogy feliratkozzon hírlevelünkre (átmenetileg szünetel). Például lehetővé tehetjük ezt egy regisztráció alkalmával, vagy amikor Ön megrendelést foganatosít, és ott személyes adatokat ad meg. Egy jelölőnégyzet kipipálásával vagy beikszelésével van módja megadni hozzájárulását ehhez. Amennyiben olyan hírlevelet küldünk, amelyek tekintetében kötve vagyunk a hozzájáruláshoz, úgy nyilvántartást vezetünk azokról, akik hozzájárultak az adatkezeléshez.

Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy – az érintettet egyébként is megillető jogok érvényesítése mellett – Ön az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor, ingyenesen és korlátozás nélkül visszavonja. Ennek jelzésére elsősorban az 1. pontban rögzített elérhetőségi adatai szolgálnak, de magában a hírlevél tartalmában is tájékoztatjuk arról a címről és egyéb elérhetőségről, ahol az ilyen reklámok részére történő közléséhez való hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása, illetve a reklám küldésének megtiltása iránti igényét bejelentheti. Emellett adott esetben lehetőséget biztosíthatunk arra is, hogy egy klikkeléssel leiratkozzon a hírlevélről. Visszavonásra irányuló kérelmére az Adatkezelő az érintett adatait haladéktalanul törli nyilvántartásából, illetőleg intézkedik annak érdekében, hogy az érintett a tárgyi hírlevéllel összefüggésben ne kapjon a továbbiakban elektronikus reklámanyagot.

A fentiek mellett küldhetünk Önnek címzett reklámküldeményt is, amennyiben birtokunkban van olyan elérhetőségi adat, amellyel Önt tudjuk megcímezni. Ez esetben nem feltétlenül kérjük ki Öntől a hozzájárulását, azonban kötelesek vagyunk biztosítani, hogy Ön, mint a reklám címzettje a reklám küldését bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthassa. Megtiltás esetén az Ön részére reklám közvetlen üzletszerzés útján a továbbiakban nem küldhető.

Megmutatjuk, mi a különbség az alábbi fogalmak között:
 Gazdasági reklám  Címzett reklámküldemény
Olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul. Kizárólag hirdetést, üzletszerzési vagy reklámanyagot tartalmazó – egyszerre legalább 500 címzett részére feladott, a címzett neve, címe, és az üzenet jellegét nem módosító adat kivételével azonos tartalmú – a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerinti, ott önállóan nem nevesített postai küldemény.

Milyen személyes adatot kezel az adatkezelő?

 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló jogszabály (2008. évi XLVIII. törvény – Grt.) rendelkezései 6. § (2) bekezdése értelémben az Ön nevét is kezelnünk kell azon elérhetőségi adatok mellett, amelyre a hírlevelet küldeni szeretnénk (pl. e-mail, postacím). Amennyiben a hírlevelet (reklámot) csak meghatározott életkorú személyek számára közölhetjük, úgy a születési helyét és idejét is elkérjük Öntől.

Milyen célból kezelik a fenti adatokat?

 • Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő közvetlen üzletszerzést valósítson meg: hírlevelet küldjön, reklámküldeményt címezzen meg az Ön számára.

Meddig őrzik meg az adataimat?

 • Adatkezelő a hírlevelére történő feliratkozás esetén az érintett kérésére történő törlésig kezeli a jelen adatkezelés során kezelésébe került adatokat, azaz ha Ön leiratkozik a hírlevélről, vagy megtiltja, hogy reklámot küldjünk Önnek.

5. Adattovábbítások

Amennyiben adatot továbbítunk, azt kizárólag olyan jogi, vagy természetes személy részére tesszük, aki/amely Magyarország, vagy az Európai Unió tagállamát képező ország közigazgatási határain belül rendelkezik székhellyel, tehát harmadik országba történő adattovábbítás nem valósul meg.

Az adatokat csak olyan szereplők számára továbbítjuk, amelyeknek kötelesek vagyunk, vagy ha a továbbítás az oldal rendeltetésének megfelel, illetve az tevékenységünk (pl. termékek szállítása) érdekében szükséges (pl. Azilum magazinok és kiadványok esetében, minden The GiftForge termék esetében). Ilyen adattovábbítás a szállítást végző cég számára történő továbbítás, vagy a könyvelő vagy adóhatóság számára történő továbbítás.

Amennyiben adattovábbítást intézünk, gondoskodunk arról, hogy a jogszabályban meghatározott követelmények érvényesüljenek:

 • Az adattovábbítást megelőzően az Adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megvizsgálja a továbbítandó személyes adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét.

6. Az adatkezelés szabályai:

Az érintett jogai:

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatai vonatkozásában az Infotv., valamint GDPR meghatározott feltételei szerint:

 1. az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog),
 2. kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),
 3. kérelmére, valamint némely esetben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),
 4. kérelmére, valamint némely esetben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),
 5. kérelmére, valamint némely esetben személyes adatait az adatkezelő törölje (törléshez való jog),
 6. a Hatóság eljárását kezdeményezhesse (hatósági jogorvoslathoz való jog) és
 7. a bíróság eljárását kezdeményezhesse (bírósági jogorvoslathoz való jog).

Az érintettnek joga van továbbá arra, hogy:

 1. személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja;
 2. tiltakozzon az adatkezelés ellen;
 3. ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya.

Az érintett kérelmei:

Önnek a fenti bekezdéssel összhangban jogában áll kérelmezni:

 1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;
 2. személyes adatainak helyesbítését;
 3. személyes adatainak törlését vagy zárolását;
 4. személyes adatainak kezelésének korlátozását.

Az adatkezelés korlátozása:

Ön, mint érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 1. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7. Jogorvoslat:

Amennyiben az érintettnek kérdése, problémája merül fel az adatkezelésekkel kapcsolatban, a jelen tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Az adatkezelő a hozzá postai úton vagy faxon érkezett leveleket, ügyfélmegkereséseket érkeztető számmal látja el, majd a feladó nevével és az érkezés dátumával rendszerében 5 évig megőrzi.

Adatkezelő a beérkezett e-maileket a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli.

Az érintett az adatkezelési eljárással kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Hatóság rövidített neve: NAIH
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

8. Záró rendelkezések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos Infotv. rendelkezései az irányadók.
A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás kihirdetése és hatálybaléptetése között Adatkezelő kellő időt hagy annak érdekében, hogy az érintettek a módosított tájékoztató tartalmát megismerhessék.

Elem hozzáadva a kosárhoz.
0 elemek - Ft